onsdag 22 april 2009

Tankesmedjan Mänsklighets nya Face-bookgrupp

Välkommen att besöka Tankesmedjan Mänsklighets nya Facebook-grupp: Mänsklighet - För ett mänskligare samhälle

MÄNSKLIGHET Nyhetsbrev Maj 2009

www.mansklighet.blogspot.com

Mänsklighets nya Facebook-grupp:
Mänsklighet - För ett mänskligare
samhälle


Ett samhälles grad av civilisation avgörs
av hur de svagaste och mest utsatta behandlas

Kritiken som riktas mot de s.k. "Jobbtorgen" får sällan utrymme i media och diskuteras sällan av de politiska partierna. Men som ekonomin ser ut idag och ju fler som utförsäkras från trygghetssystemen, så kommer alltfler svenskar att upptäcka verkligheten bakom de s.k "Jobbtorgen".


***


Innehåll:


Farsta Jobbtorg slänger ut en av Mänsklighets
medarbetare


Lotta Gröning, Aftonbladet:
Reglerna håller de fattiga på mattan
"Du ska inte tro att du är något
om du lever på socialbidrag."


Anvisning till de s.k. Jobbtorgen
- JO-anmälan mot Socialtjänsten och de s.k Jobbtorgen


Skrivelse om arbetslösheten,
socialtjänsten och jobbtorget
Inspirerade av Mänsklighets nyhetsbrev för maj,
så lägger oppositionen i Farsta stadsdelsnämnd
en skrivelse


***


FARSTA JOBBTORG SLÄNGER UT EN AV MÄNSKLIGHETS MEDARBETARE

En av Mänsklighets medarbetare har blivit utslängd från Farsta Jobbtorg, eftersom han har nekat till att bryta all sekretess och hänvisat till JO:s (Justitieombudsmannen) beslut i denna fråga. Detta innebär att han har nekat till att låta Jobbtorgens s.k matchare fritt lämna ut känslig sekretssbelagd personlig information till arbetsgivare, utan någon som helst kontroll över vilken information som utlämnas och till vem. Detta är innebörden i ett tidigare beslut ang. sekretess från JO, vilket de s.k. Jobbtorgen systematiskt bryter mot. Jobbtorgens s.k. matchare kräver att fritt få lämna ut sekretessbelagd personlig information till arbetsgivare, utan att de själva vet vem som kan få tag på den eller var denna information kan ta vägen.

Chefen för Farsta Jobbtorg Brita Rönnqvist hade redan informerat Eva-Lotta Jonsson, chef för Försörjningstödenheten på Farsta stadsdelsförvaltning, om att Farsta Jobbtorg inte kunde "hjälpa" Mänsklighets medarbetare, utan att först ha diskuterat detta med den berörda personen. Under ett möte med Brita Rönnqvist och Jobbtorgets coach Kajsa Berg kommenterade Rönnqvist också till Mänsklighets medarbetare att det att det var stor chans att detta kunde leda till nekat försörjningstöd, eftersom det kunde anses att personen "inte bidrog till sin egen försörjning." Efter detta kommenterade Rönnqvist dessutom att hon var medveten om att Mänsklighets medarbetare var kritisk till de s.k. Jobbtorgen.

Under mötet informerar Mänsklighets medarbetare om att han har informerat den aktuella socialsekreteraren om att han anser att Jobbtorgen bryter mot sekretsslagen och att han kommer att vara restriktiv med att ge Jobbtorgen tillstånd att lämna ut känslig sekretessbelagd information. Rönnqvist kommenterar detta med att säga: "Socialtjänsten ska inte säga hur vi ska arbeta". Detta bekräftar återigen att de s.k. Jobbtorgen inte kan arbeta om de inte systematiskt kan bryta mot lagen. Detta verkar också ske med Socialtjänstens goda minne.

Mänsklighet kommer att göra en komplettering till sin JO-anmälan angående Jobbtorgens hantering av sekretessen med anledning av detta ärende.

Avslutningsvis finns det numera konsultföretag som tjänar pengar på att samla och sälja känslig personlig information. För några veckor sedan avslöjades också att ett svenskt storföretag under flera år bedrivit åsiktsregistrering av sin personal. I USA är detta numera en hel bransch, som också snart kommer att finnas i Sverige, varför det knappast kan rekommenderas att lämna ut känslig personlig information som kan missbrukas.Lotta Gröning, Aftonbladet:
REGLERNA HÅLLER DE FATTIGA PÅ MATTAN

Kommunerna har det tufft. Minskade skatteinkomster och ökande socialbidrag. I Luleå till exempel spräckte de ökande kostnaderna för socialbidrag budgeten. Många av de nya socialbidragstagarna är undomar under 25 år.

Det är med andra ord Fattigsverige som gör sig gällande. Socialbidraget gör att människor håller näsan över vattenytan men inte mer.

Reglerna håller människor på mattan och ser till att det inte finns ett öre utöver några förpackningar torra nudlar och korv till extrapris. Du ska inte tro att du är något om du lever på socialbidrag.

När nu regeringen aviserat att den tänker ge kommunerna extra pengar så lär det inte hjälpa de fattiga. Socialbidragen lär knappast öka när kommunerna ska försöka minska sina förluster.

Tänk vad snabbt pendeln slår tillbaka! Per Albin Hansson lade stolt fram planerna på folkhemmet och hävdade att där fanns inga styvbarn. Där hade alla samma rättigheter.
Vi levde väl i den tron fram till 70-talet, då pengarna till reformer plötsligt tog slut och ekonomerna började tänka om. Idag finns inget folkhem utan numera är du själv ansvarig för din egen lycka och olycka.

Trygghetssystemen gjorde att statsapparaten svällde och att byråkrater finns jobb. När staten drar ner på sina utgifter och börjar effektivisera ersätts byråkraterna med datorer och telefonsvarare. Institutionerna har börjat leva ett eget liv långt ifrån de människor de en gång i tiden hade i uppdrag att stötta.

Lotta Gröning.
Aftonbladetets debattredaktörANVISNING TILL DE S.K. JOBBTORGEN
- JO-anmälan mot Socialtjänsten och de s.k Jobbtorgen

På skriftlig förfrågan till Eva-Lotta Jonsson, chef för Försörjningsstödsenheten på Farsta stadsdelsförvaltning, angående den lagliga grunden till anvisning till de sk.k Jobbtorgen, så tar det närmare 2 månader innan förfrågan besvaras. Denna försening beror på att Jonsson varit tvungen att konsultera kommunens jurister, för att kunna besvara förfrågan. Trots detta har förvaltningen i mer än 1 års tid anvisat arbetssökande med försörjningststöd till de s.k Jobbtorgen. Man har dock inte angivit någon laglig grund eller hänvisat till någon paragraf i socialtjänstlagen i denna anvisning, utan helt enkelt hotat med att om personen inte infinner sig kommer hela försörjningstsstödet att ifrågasättas.

I sitt försenade svar säger Jonsson att anvisning till de s.k. Jobbtorgen görs med stöd av SoL 4:1 tillsammans med "tillämpad praxis". Samma förfarande gäller för övrigt för samtliga s.k. Jobbtorg inom Stockholm.

Enligt svensk lag är Arbetsförmedlingen huvudman och har ansvaret för arbetslösa. Arbetsförmedlingen anordnar också åtgärder för arbetslösa enligt t.ex SFS 2007:414. Arbetssökande har också rätt att själv välja arbetsförmedling enligt AMS 2005:04. Genom att den borgerliga alliansen har inrättat en egen "arbetsförmedling" för arbetssökande med försörjningststöd, så har en juridisk gråzon skapats.

I Socialtjänstlagens portalparagraf, vars formuleringar är helt centrala i socialpolitiken, är skrivet: "Socialtjänsten skall under hänsynstagandse till människans ansvar för sin egen och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet."

När Socialtjänsten skickar ut kallelse till de s.k. "Jobbtorgen", så skickar de bara ut en "Kallelse till informationsmöte." Denna kallelse till "informationsmöte" är dock egentligen ett beslut om åtgärd. Detta framgår dock inte klart och tydligt, och ingen övrig information ges om de s.k "Jobbtorgen". Det framgår inte heller med stöd av vilken paragraf i Socialtjänstlagen som detta beslut har tagits, och det finns inte någon information om hur man överklagar. Det framgår dock klart och tydligt att om personen inte kommer till mötet, så kommer hela försörjningststödet att ifrågasättas. En kvinna i 40-års ålder sprang storgråtande ut från ett av dessa möten på Farsta Jobbtorg när hon förstod att detta inte var ett enstaka informationsmöte, utan att hon under tvång var anvisad till en verksamhet på obegränsad tid.

Enligt SoL § 4:4 kan Socialtjänsten under en viss tid anvisa ungdomar och personer under 25 år till praktik eller annan kompetenshöjande aktivitet om särskilda skäl föreligger och om inte annan arbetsmarknadsutbildning kan erbjudas.

På förfrågan informerar också Socialstyrelsen att de och Länsstyrelsen prövat tillämpningen av SoL 4:4 och att Kammarrätten i en dom sagt att Socialtjänsten kan anvisa personer över 25 år.

Vissa kommuner anser också att SoL 4:1 är tillräckligt för att ställa krav på alla och att anvisa personer till olika aktiviteter, men detta förefaller vara en felaktig tolkning. Paragrafen lyder: "Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt."

Anvisning till de s.k. "Jobbtorgen" sträcker sig dock mycket längre än vad som avses i både SoL 4:1 och 4:4. En anvisning till de s.k. "Jobbtorgen" handlar inte längre om en anvisning under "viss tid", utan det är en anvisning på obegränsad tid utan bortre tidsram. Denna obegränsade tid för i stället tankarna till ett fängelse - och detta är precis hur deltagare i de s.k. "Jobbtorgen har upplever det. Deltagare har upplevt sig kränkta och förnedrade som om de vore kriminella. Denna upplevelse hos deltagarna ligger mycket långt från Socialtjänstlagens tal om respekt, samarbete och att utveckla individens egna resurser. Deltagarna har inte heller några möjligheter att säga nej till "erbjudanden" om praktik eller kurser - oavsett om detta i verklig mening är kompetenshöjande för individen och ökar hans möjligheter på arbetsmarknaden eller ej. Ett nej till "erbjuden" praktik eller kurs kan leda till nekat försörjningstöd. Samtidigt som Jobbtorgens egen personal bekräftar att Socialtjänsten använder Jobbtorgen för att avslå försörjningsstöd, så hjälper de också till genom att kontinureligt rapportrera till den aktuella socialsekreteraren om individen inte gör som de säger eller följer Jobbtorgens regler och arbetssätt. En socialsekreterare på Farsta stadsdelsförvaltning kommenterade i ett samtal med en klient att hon "visste allt som sker på Jobbtorget", vilket närmast lät som ett hot i klientens öron, snarare än som ett "samarbete med klienten" enligt socialtjänstlagen. Detta öppnar också för ett otäckt perspektiv av att Jobbtorgen kan användas för att få ner "bidragsberoendet" och hyfsa statistiken p.g.a politiska eller ekonomiska skäl.

"Jobbtorgen" har dessutom samarbetsavtal med c:a 30 stycken privata vinstdrivande leverantörer t.ex utbildningsföretag och personaluthyrningsföretag, vilka naturligtvis har sina egna ekonomiska intressen. "Jobbtorgen" skapar en plats, där Socialtjänst och "marknad" möts, som väcker många etiska frågeställningar. Det väcker bl.a den etiska frågan om det är företagens eller klientens behov som styr. Det väcker också frågan om hur detta påverkar Socialtjänstens grundläggande samhälleliga uppdrag att företräda och bistå utsatta människor. "Jobbtorgen" är för övrigt själva på entrepenad av ett utbildningsföretag i Linköping, som har anställt personalen och som har ambitionen att bli det största utbildningsföretaget i Sverige.

SoL 4:4 säger att anvisning kan ske om "särskilda skäl föreligger" och om "inte annan arbetsmarknadsutbildning kan erbjudas", men anvisning till de s.k. "Jobbtorgen" sker rutinmässigt utan att "särskilda skäl föreligger", utan individuell prövning och oberoende av vilken handlingsplan som individen har med Arbetsförmedlingen. Detta gör att Socialtjänsten också tvånginskriver personer som inte tillhör "Jobbtorgens" målgrupp enligt SoL 4:4.

Enligt Brita Rönnqvist, chef för Farsta Jobbtorg, är Jobbtorgen till för personer, som inte kan prata svenska. Men Socialtjänsten tvångsanvisar rutinmässigt alla arbetssökande med försörjningstöd till Jobbtorgen. Inom "Jobbtorgen" gör man dock ingen skillnad på individens utbildningsnivå t.ex. när det gäller praktik eller kurs, vilket gör att man kan ifrågasätta om "Jobbtorgens" aktiviteter verkligen kan anses kompetenshöjande i verklig mening för individen och om de ökar hans möjligheter på arbetsmarknaden enligt lagtexten eller om individer som inte tillhör Jobbtorgens målgrupp bara upplever denna anvisning som förödmjukande och kränkande. Jobbtorgen har egentligen inte heller något att erbjuda människor, som pratar svenska och som har både utbildning och kompetens, vilket också bekräftas av Jobbtorgens egna s.k. coacher. Ju fler människor som utförsäkras från trygghetssystemen under denna lågkonjunktur, desto fler kommer också att uppleva verkligheten bakom de s.k. Jobbtorgen.

"Erbjudanden" om t.ex. praktik eller kurs inom Jobbtorgen är egentligen inte ett frivilligt val för deltagarna, utan framförs med premissen att ett nej till "erbjudandet" om praktik eller kurs framförs till aktuell socialsekretare, vilket kan leda till avslag på försörjningstöd. Detta i sin tur kan leda till att individen inte kan betala sin hyra, ev. bli vräkt och inte kan betala sina räkningar. Detta rimmar också illa med socialtjänstlagens anda av respekt och självbestämmande för individen.

I maj 2008 gick den borgerliga alliansen dessutom ut i media och sa att deltagare i "Jobbtorgen" nu skulle plocka skräp i stadsdelen på heltid när de inte sökte jobb. Deltagare i "Jobbtorgen" upplevde det som kränkande och förnedrande att tvingas plocka skräp i sitt bostadsområde, medan grannen kanske går förbi och tittar. Man kan också ifrågasätta om plocka skräp verkligen kan anses vara en kompetenshöjande aktivitet som andas respekt för individen i lagens mening - eller om det snarare är en kränkande och förnedrande offentlig aktivitet, som cementerar arbetssökande med försörjningststöd i social utslagning och utanförskap.

Alla forskningsrapporter om de s.k. "Jobbtorgen" är skarpt kritiska - Stockholms stads egen utvärdering gjort av Veronica Ekström på FoU-byrån, Pia Milton på Uppsala universitet och Katarina Thorén på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Forskarna kritiserar att "Jobbtorgen" kränker individens rättssäkerhet och att de bryter mot socialtjänstlagen. De kritiserar glappet mellan beskrivningen av "Jobbtorgen" och deltagarnas egen upplevelse av dem. De kritiserar också att deltagarna känner sig kränkta och förnedrade på "Jobbtorgen". Chefen för Jobbtorg Stockholm, Helen Bengtsson, direkt hämtad från konsultbranschen, anser dock i en replik till en kritisk debattartikel om Jobbtorgen i Aftonbladet att forskningen om Jobbtorgen överhuvudtaget inte gäller, vilket framstår som lika kompetent som om Socialstyrelsen skulle underkänna all medicinsk forskning och återgå till handpåläggning.
Oppositionen i flera stadsdelsnämnder i Stockholm har skrivit in i den aktuella tertialrapporten att de anser att "Jobbtorgen" är ett ekonomsikt misslyckande och att de inte levererat vad de lovat. En vice ordförande i en stadsdelsnämnd i Stockholm säger också att de gjort en skrivelse ang. "Jobbtorgen" - och bjudit in dem för att förklara sin verksamhet för stadsdelsnämnden.

Avslutningsvis brukar det sägas att ett samhälles civilisation kan avgöras av hur de svagaste och mest utsatta behandlas.

Med vänliga hälsningar

Tankesmedjan MänsklighetSKRIVELSE OM ARBETSLÖSHETEN, SOCIALTJÄNSTEN OCH JOBBTORGET
I FARSTA STADSDELSNÄMND

Inspirerade av Mänsklighets nyhetsbrev för maj, så lägger den politiska oppositionen i Farsta stadsdelsnämnd nedan bifogade skrivelse.


Gunnar Sandell, vice ordförande i Farsta stadsdelsnämnd skriver till Mänsklighet: Hej,
tack för Mänsklighets nyhetsbrev. Det inspirerade mig till bifogade förslag till skrivelse till nästa möte, 23 april, i Stadsdelsnämnden Farsta. Om någon har några kommentarer är det utmärkt. Vi slutjusterar skrivelsen på onsdag.

Många hälsningar
Gunnar Sandell, socialdemokratisk ledamot,
vice ordförande SDN FarstaFARSTA STADSDELSNÄMND


Miljöpartiet de Grönas grupp
Vänsterpartiets grupp
Socialdemokraternas grupp


Möte 23 april 2009, ärende 21 nämndens frågor

SKRIVELSE OM ARBETSLÖSHETEN, SOCIALTJÄNSTEN OCH JOBBTORGET

I valrörelsen 2006 lovade moderaterna en jobbgaranti som skulle innebära att alla som sökte socialbidrag på grund av arbetslöshet skulle få jobb eller utbildning inom fem dagar. De som inte kunde få jobb någon annanstans skulle få det inom kommunen. I en radiodebatt den 13 september lovade moderaternas dåvarande ledande person Kristina Axén Olin att dessa jobb skulle vara till avtalsenlig lön. Jobbtorg har nu införts men vi har inte märkt att de med ekonomiskt bistånd erbjuds arbete eller utbildning inom fem dagar. Vi har inte kunnat se att de som inte får jobb erbjuds det inom kommunen med avtalsenlig lön. Trots detta skriver majoriteten i budgeten för 2009 att löftet om jobbgaranti är uppfyllt. De svikna vallöftena följs av felaktigheter i redovisningen till invånarna!

De med socialbidrag upplever att de tvingas till jobbtorget på oklar laglig grund och utan beslut som går att överklaga. De anser inte att de har nytta av jobbtorget. De känner sig dessutom tvingade skriva på ett papper för att upphäva sekretessen. Då jobbtorget använder 24 olika externa leverantörer och dessutom förmedlar informationen till tänkbara arbetsgivare upplevs detta som mycket obehagligt och kränkande. Vi anser att det är helt fel väg att gå. Invånarna måste känna att de är respekterade, att de har egen kapacitet, att de har möjlighet att bidra och välja inför viktiga beslut om deras fortsatta liv.

Vi är övertygade om att alla invånare vill arbeta efter sin förmåga. De kan göra mycket själva för att söka arbete men ska få stöd genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen och den kommunal vuxenutbildning. Ibland behövs även Försäkringskassan samt Stadsdelsnämndens socialtjänst i arbetet. Dessa resurser kan vid behov kompletteras. I Nynäshamn och Nacka har det startats intressant samverkan mellan dessa resurser. Det måste vi göra här också.

Vid nämndens sammanträde 26 mars redovisades svaret på vår skrivelse den 23 oktober 2008 samt en årsrapport om jobbtorg Stockholm. Vi fick bekräftat att jobbtorgen inte har fungerat enligt det moderata vallöftet att alla skulle få jobb inom fem dagar!

Vi är mycket oroliga för ökad arbetslöshet för invånarna när nu konjunkturen rasar. Särskilt oroande är det för unga arbetslösa. Regeringen har satsat miljarder på Arbetsförmedlingen, det är en bit på väg, men hur ska invånarna i Farsta-området få del av dessa? Stockholms kommun har synnerligen gott om pengar efter moderaternas försäljningar. Dessa måste användas nu för utbildning och för investeringar som ger jobb.

Vi vill för det första få statistik i varje månadsrapport om läget för våra invånare på jobbtorget. Vi vill för det andra i rapporten ha en redovisning av arbetslösheten särskilt för unga. Vi vill för det tredje att förvaltningen redovisar vad de tror är bästa åtgärderna för att få invånarna i jobb. Vi vill för det fjärde att förvaltningen redovisar vad som måste ske för att genomföra Nynäshamnsmodellen här. Vi vill för det femte att majoriteten överraskar oss och redovisar någon uppfattning i frågorna.


Gunnar Sandell m fl (s) Mats Lindqvist (mp) Malin Larssson (v)
Välkommen att besöka Mänsklighets nya Facebook-grupp:
Mänsklighet - För ett mänskligare samhälle

"Den här borgerliga regeringen har bara gjort de rika glada.
De sämst ställda har bara fått det sämre."

Mikael Drakenberg, kommentar på Mänsklighets
Facebook-grupp