onsdag 11 november 2009

ARBETSSÖKANDE KRÄNKS SYSTEMATISKT PÅ DE S.K. JOBBTORGEN

Vad är egentligen skälen till att Socialtjänsten behöver en egen arbetsförmedling? Hur skulle du uppleva att tvingas plocka skräp i ditt bostadsområde, medan grannarna går förbi och tittar? Kritiker menar att de s.k. "Jobbtorgen" egentligen handlar om "fattigvårdsförvaring".

Läs hela artikeln på Newsmill: www.newsmill.se/artikel/2009/11/10/arbetsokande-kranks-systematiskt-pa-de-sk-jobbtorgen

EU - Fascism med ett vänligt ansikte: Danska regeringen anmäld till hovrätten för brott mot grundlagen

Fredagen den 28 augusti 2008 genomfördes den första domstolsförhandlingen i rättssaken mot den danska regeringen för att den brutit mot grundlagen genom att inte underställa Lissabonfördraget en folkomröstning.

Man kan fråga sig varför den svenska regeringen inte redan har anmälts för brott mot grundlagen. Tankesmedjan Mänsklighet har gjort en anmälan till Centrum för rättvisa och kompletterat denna anmälan med information om att den danska regeringen har anmälts till hovrätten för brott mot grundlagen.

Flera personer på vänsterkanten har kommenterat Mänsklighets EU-kampanj med att det är bra att de borgerliga partiernas agerande i EU-frågan äntligen blir belyst, men sanningen är tyvärr att dessa brott mot grundlagen är en konspiration mellan både Socialdemokraterna och de borgerliga partierna.

Dessa brott mot grundlagen började i samband med Nicefördraget. Justitiekanslerns remissvar och samlade bedömning när det gäller riksdagens rätt att överföra makt till EU var att "regeringsformen för närvarande inte medger en ratifikation av Nicefördraget såvitt avser artikel 1.4”. Men regeringen och.riksdagsmajoriteten, inklusive moderaterna och ordföranden i KU, Per Unckel, drev ändå genom ändringen.

Läs fler artiklar och nyheter på Tankesmedjan Mänsklighets Facebook-grupp: Mänsklighet - För ett mänskligare samhälle

tisdag 10 november 2009

EU - Fascism med ett vänligt ansikte: Statskupp i tysthet i Sverige

av Olle Ljungbeck

Tankesmedjan Mänsklighet fortsätter sin kampanj EU- Fascism med ett vänligt ansikte med att publicera Olle Ljungbecks artikel om att en statskupp skett i tysthet i Sverige. Läs tidigare artiklar på Mänsklighets bloggar och Facebook-grupp.

Tankesmedjan Mänsklighet har gjort en anmälan för brott mot grundlagen till Centrum för rättvisa.


Grundlagarna är det fundament som demokratin och statsskicket vilar på. Det är också grundlagarna som garanterar att folkviljan kommer till uttryck och regering och riksdag inte ensidigt bestämmer utvecklingen i det svenska samhället. Detta framgår inte minst av grundlagens portalparagraf, "ALL OFFENTLIG MAKT UTGÅR FRÅN FOLKET".

För ändring av grundlag krävs två på varandra följande riksdagar med val emellan. Av förarbetena framgår att detta krav inte enbart är till för att grundlagsförändringen inte skall gå för snabbt utan fastmer för att folket i val skall kunna ta ställning till förändringen.

Vid två tillfällen 1998 och 2002 har regering och riksdag klart brutit mot vad som stadgas i grundlagen och förarbetena.

Vid båda tillfällena har regering och riksdag i lönndom ändrat grundlagen. 1998 gjorde man Riksbanken överstatlig och överordnad folkviljan. Utan att närmare gå in på vad denna förändring inneburit kan jag ändå nämna att Riksbanken i motsats till tidigare, nu prioriterar inflationsbekämpning framför sysselsättning?

Ändringen 2002 är om möjligt ännu allvarligare. Bl a har svenska folkets rätt att kräva folkomröstning i EU-frågor satts ur spel av riksdagen. Denna har i all tysthet ändrat grundlagen så, att riksdagen ensam, och med ett enda beslut (istället för två som grundlagen stadgar), numera kan överlåta svenskt självbestämmande till EU, även om det strider mot svensk grundlag?

Någon medveten information om detta flagranta brott mot grundlagen och folket har givetvis inte skett. Man har medvetet satt demokratins mest fundamentala spelregler ur funktion.

När Lagrådet den 28 juni 2005 undersökte om regeringens påstående stämde - att den nya EU-konstitutionen inte stred mot vår svenska grundlag, sprack bubblan. Hade regeringen rätt, behövdes nämligen ingen folkomröstning för att Sverige skulle säga ja till EU:s konstitution utan det räckte med ett enda beslut av riksdagsledamöterna. Alla som vet hur stort svenska folkets motstånd var mot EU-konstitutionen inser att riksdag och regering som väl kände folkopinionen än en gång sökte lura oss.

Lagrådets konstaterade att visst strider EU:s konstitution mot vår grundlag, men det behövs likväl ingen folkomröstning? Riksdagen har nämligen tidigare (utan att höra folket) lagt till en liten mening i en grundlagsparagraf (RF 10 kap. 2 par.) som innebär att när det handlar om maktöverlåtelse till EU, då har folket fråntagits rätten att kräva folkomröstning. I stället beslutar riksdagen på egen hand och med bara ett enda beslut? Detta som skett medborgarna ovetande är inget annat än ett grundlagsbrott och en statskupp.

Därmed är det sålunda nu fritt fram för riksdagen att utan att fråga folket, överlämna vårt nationella självbestämmande över naturtillgångar som skog, allemansrätt, energi, gruvor, vatten, malmer, uran osv till vad EU kallar "gemensam politik"? Gemensam politik innebär för Sveriges del att vi i stort sitt avhänder oss vårt självbestämmande. Sverige medborgare har därmed inte rätt att bestämma över våra naturtillgångar och hur vi vill utforma vårt framtida samhälle.

Vad gäller skogen har man i tysthet sagt ja till en "gemensam skogspolitik". I dagarna har man diskuterat en "gemensam energipolitik". Från kanslihuset har det sipprat ut att EU vill att Sverige skall bryta Uran och bli uranproducent åt Unionen. Någon hänsyn tas därmed inte till vad som händer med vår natur.

Den som läser det här bör observera att Sverige är det land som har de överlägset största naturtillgångarna inom Unionen. Dessa vill EU nu bestämma över. Vem tror Du blir förloraren?

Med EU:s nya konstitution förlorar vi dessutom möjligheten att med veto förhindra maktöverlåtelse. Nuvarande krav på enhällighet försvinner och en EU-majoritet kan påtvinga oss en politik som folket inte vill ha. Typiska kommentarer till Lagrådets skoningslösa avslöjande är statsminister Göran Perssons förklaring i höstas, ATT HAN INTE KUNDE FÖRESTÄLLA SIG ATT FOLKETS GRUNDLÄGGANDE DEMOKRATISKA MAKTBEFOGENHETER HADE INSKRÄNKTS SÅ ALLVARLIGT - men han skulle undersöka om det stämde. Någon sådan efterforskning har han inte gjort, utan hoppas att folket skall nöja sig med detta brott som både strider mot grundlagen och folkviljan?

Till alla dem som läser denna artikel vädjar jag om att stå upp för Grundlagen och folkets makt som den står skriven i Grundlagens portalparagraf. Samtliga nuvarande riksdagspartier och regeringen kommer medvetet att försöka undvika debatt om det jag här redovisat. Oavsett om det blir "Alliansen" eller den "Röd- Gröna" koalitionen som vinner regeringsmakten kommer man att använda sig av den "förfalskade" grundlagen för att försvara att mer makt överförs till EU och Bryssel.

Vi är många som inte vill detta. Är Du en av oss? I så fall bör Du vara noga vid val av parti vid valet i September. Vad partierna än lovar i andra sammanhang kan inte uppväga att Sveriges folk förlorar sin möjlighet att själva forma vårt samhälle i framtiden. Då blir Sverige en koloni som skall förse övriga EU med råvaror etc.

Olle Ljungbeck

måndag 9 november 2009

Mänsklighet anmäler brott mot grundlagen till Centrum för rättvisaSom ett första steg i Mänsklighets kampanj EU- Fascim med ett vänligt ansikte, så anmäler vi brott mot grundlagen till Centrum för Rättvisa. Läs bakgrunden till denna anmälan i artikeln nedan med titel EU - Fascism med ett vänligt ansikte.


I samband med EU-valet så uppmanade vi till röstbojkott, vilket fick resultat. Om vi inte ser vi inte att denna fråga tas på allvar och att brott mot grundlagen granskas, så kommer vi att uppmana till röstbojkott i riksdagensvalet 2010, eftersom vi inte vill ha fascister i Sveriges riksdag.

EU - Fascism med ett vänligt ansikte


Ett fall för lagrådet?


Ett utdrag från en artikel av Björn von der Esch i Klarspråk den 22/10 -03


För drygt ett år sedan beslöt riksdagen att all makt skulle kunna lämnas över till EU utom den som rör grunderna för vårt statsskick. Med ett grundlagsbrott förhindrades att frågan kunde avgöras i en folkomröstning. Trots alla upptänkliga försök att i efterhand påtala grundlagsbrottet i riksdagens olika organ har det i tysthet fått passera utan konsekvenser.

Nu i vår, står riksdagen inför ett nytt ödesbeslut. Det gäller nu att anta EU:s nya grundlag som skall ta över all den lagstiftning som hittills gällt i vårt land. Då handlar det om EU-president, kommissionärer, hur beslut skall fattas, vem som skall fatta dom, möjlighet att säga nej osv. Men också om det vi tidigare sagt bestämt nej till, nämligen det som rör vårt statsskicks grunder.

Inte alls säger statsministern och får tyst bifall från oppositionens JA-partier. Samtidigt konstaterar emellertid vår tyngsta opolitiska sakkunskap inom såväl juridik som statsvetenskap att EG:s grundlag strider mot vår egen grundlag.

Vi har ingen författningsdomstol i Sverige som kan avgöra frågan. Däremot har vi ett lagråd som består av våra högsta jurister och som tillfrågas bl.a i de fall då som det heter" lagen är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt." Ingen kan väl förneka att en lag som tar över varenda lag i Sverige är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt.

Jo- det finns faktiskt en som inte håller med­ vår statsminister.

Han sa så här häromdagen i riksdagen 'Bara för att det finns motstridiga synpunkter i ett remissförfarande går man inte automatiskt till Lagrådet'. Att vår grundlag dessutom föreskriver att regeringen måste redovisa skälen för att man inte har gått till lagrådet bekymrar inte. Man bara konstaterar att EU:s grundlag ryms inom vad vår grundlag tillåter. Alltså den som skriver lagen konstaterar själv att det som skrivits är OK och behöver inte granskas. Ånyo tiger riksdagsmajoriteten, trots att man måste inse hur våra grundlagar kränks.

Varför denna rädsla för lagrådet? Jo - man anar på goda grunder att lagrådet kommer att underkänna statsministerns resonemang. I så fall måste vår grundlag ändras och då kan det bli fråga om folkomröstning ,- och i den folkomröstningen kan det gå som sist.

Så oerhört stark är emellertid vår statsministers ställning i svensk politik idag att inte ens i frågor som rör åsidosättande av grundlag ifrågasätts hans agerande av riksdagsmajoriteten. Låt vara att riksdagsmajoriteten i det här fallet dessutom delar statsministerns intresse av att EU:s grundlag snabbt tar över här i Sverige. Men att det får ske till priset av att samhällets viktigaste rättesnören - nämligen våra grundlagar - åsidosätts är olycksbådande. Låter vi politiska istället för rättsliga hänsyn, styra lagtolkningen - lämnar vi demokratin bakom oss. Med vilken rätt kan vi då förebrå näringsliv och samhälle bristande etik, om riksdagen samtidigt själv satt i system att tänja lagen långt bortom såväl bokstav som anda. "

fredag 28 augusti 2009

Kommer ni ihåg Mänsklighets medarbetare som blev utslängd från Farsta Jobbtorg?

En av Mänsklighets medarbetare blev tidigare utslängd från Farsta Jobbtorg, eftersom han har nekat till att bryta all sekretess och hänvisat till JO:s (Justitieombudsmannen) beslut i denna fråga. Detta innebär att han har nekat till att låta Jobbtorgens s.k matchare fritt lämna ut känslig sekretssbelagd personlig information till arbetsgivare, utan någon som helst kontroll över vilken information som utlämnas och till vem. Detta är också innebörden i ett tidigare beslut ang. sekretess från JO, vilket de s.k. Jobbtorgen systematiskt bryter mot. Jobbtorgens s.k. matchare kräver att fritt få lämna ut sekretessbelagd personlig information till arbetsgivare, utan att de själva vet vem som kan få tag på den eller var denna information kan ta vägen.


Bakgrund


Chefen för Farsta Jobbtorg Brita Rönnqvist informerade Eva-Lotta Jonsson, chef för Försörjningstödenheten på Farsta stadsdelsförvaltning, om att Farsta Jobbtorg inte kunde "hjälpa" Mänsklighets medarbetare, utan att först ha diskuterat detta med den berörda personen. Under ett möte med Brita Rönnqvist och Jobbtorgets coach Kajsa Berg kommenterade Rönnqvist också till Mänsklighets medarbetare att det att det var stor chans att detta kunde leda till nekat försörjningstöd, eftersom det kunde anses att personen "inte bidrog till sin egen försörjning." Efter detta kommenterade Rönnqvist dessutom att hon var medveten om att Mänsklighets medarbetare var kritisk till de s.k. Jobbtorgen.

Under mötet informerar Mänsklighets medarbetare om att han har informerat den aktuella socialsekreteraren om att han anser att Jobbtorgen bryter mot sekretsslagen och att han kommer att vara restriktiv med att ge Jobbtorgen tillstånd att lämna ut känslig sekretessbelagd information. Rönnqvist kommenterar detta med att säga: "Socialtjänsten ska inte säga hur vi ska arbeta". Detta bekräftar återigen att de s.k. Jobbtorgen inte kan arbeta om de inte systematiskt kan bryta mot lagen. Detta verkar också ske med Socialtjänstens goda minne.


Nuläge

Efter mötet med Farsta Jobbtorg ringer Mänsklighets medarbetare chockad till den aktuella socialsekreteraren på Farsta stadsdelsförvaltning, för att höra om det stämmer att försörjningsstödet dras in om man blir utslängd från de s.k. Jobbtorgen om man kräver att de följer lagen.

Den aktuella socialsekreteraren kommenterar till Mänsklighets chockade medarbetare är: "Vad är det för idéer som du har om sekretess?". Sedan säger hon att hon måset prata med sin chef och att hon inte kan säga någonting om vad detta innebär när det gäller försörjningsstödet. Socialsekretaren verkar tycka att det är Mänsklighets medarbetares personliga problem, som gör att han har blivit utslängd från de s.k. Jobbtorgen.

Efter en vecka kommer beslut om att Mänsklighets medarbetare får pengar för hyra och mat, samtidigt som Socialtjänsten tar bort pengar för SL-kort. Eftersom han blivit utsläng från Jobbtorget p.g.a att han krävt att de följer lagen, så dras pengar för SL-kort in, eftersom han "inte tillhör en arbetssökarverksamhet." Kravet på att söka 20 arbeten per månad kvarstår dock naturligtvis, samtidigt som han inte kan upprätthålla det för arbetssökande viktiga sociala skyddsnätet. Sommaren för Mänsklighets medarbetare har bestått av närmast total ensamhet, samtidigt som han ska ha energi att söka arbeten. När vår medarbetare berättar för den aktuella socialsekreteraren om att han mår dåligt av att att inte kunna hålla kontakt med vänner och familj och upprätthålla det för arbetssökande viktiga sociala skyddsnätet och samtidigt ha kravet på sig att söka jobb, så kommenterar den aktuella socialsekreteraren kort att: "Det är Stockholms stads regler". Hon gör helt enkelt bara sitt jobb, vilka effekter det har på personen är inte hennes ansvar.

För att ytterligare förvärra denna situation, så kräver nu denna socialsekreterare att Mänsklighets medarbetare för en arbetsträning, för att "utreda arbetsförmågan". Det är det enda Socialtjänsten har att erbjuda Mänsklighets medarbetare efter att han har blivit utsläng från Farsta Jobbtorg. Mänsklighets medarbetare har redan tidigare gjort en s.k. "arbetsträning, men nu ska hans "arbetsförmåga" utredan på nytt, eftersom det är det enda Socialtjänsten har att erbjuda vid sidan av Jobbtorget. Mänsklighets medarbetare upplever detta som ytterligare en kränkning efter Jobbtorget. När Mänsklighets medarbetare ifrågasätter att han redan har gjort en arbetsträning och att Socialtjänstlagen föreskriver samarbete med klienten, så säger socialsekretaren: "Att det inte handlar om samarbete med klienten, utan att det bara är att göra det".

Mänsklighets medarbetare mår nu så dåligt och har fått stresssymptom i form av sömnsvårigheter, huvudvärk, ångest att han har fått söka läkare.Mänsklighet har också skickat denna artikel till Eva-Lotta Jonsson, chef för Försörjningsstöd på Farsta stadsdelsförvaltning, och till Farsta stadsdelsnämnd.Kommentater till artikeln på Mänsklighets Facebook-grupp
:


"Fy fan alltså."


Kort och kärnfull kommentar från Birgitta Stenlund
på Facebook


"All heder till er som trots mycket pressad privat situation verkligen tar egna risker och protesterar! Läste rapporten som kom i min inkorg idag om Mänsklighets medarbetare. Det var hemskt läsning men jag ser ändå att detta är enda vägen till en förändring. Problemet är att de som verkligen berörs av detta ofta inte har kraft eller tid att protestera, de är i underläge. Och alla dessa så kallade "jag gör bara mitt jobb". Hur mycket skada ska man få tillfoga andra och samtidigt gömma sig bakom: "jag sköter mitt jobb". Sköter de verkligen sitt jobb?"


Jane Morén
fotograf, författare och poet


"Finns många, många som vågar inte offentligöra och träda fram i rädslan för represarier. De är tysta. En som vågar skriva och berätta finns, hennes blogg :
http://fattiglappen.bloggagratis.se/Jarka Braun

tisdag 9 juni 2009

Ogiltigförklara EU-valet

Tankesmedjan Mänsklighet har sagt att ett valdeltagande under 50 % i EU-valet automatiskt bör ogiltigförklara valet av demokratiska skäl. Vi ser nu att detta krav också stöds av EU-parlamentariker. EU-valet 2009 fick ett valdeltagande under 50 % och Mänsklighet anser att detta val är ett demokratiskt misslyckande, som ska göras om. I förra EU-valet var deltagandet 37 %, alltså ogiltigt.

En politisk expert kommenterade under EU-valet igår att om detta handlade om ett lika lågt valdeltagande i ett afrikanskt val, så skulle vi aldrig acceptera detta av demokratiska väl. Men när det gäller EU, så kan detta tydligen fortsätta år efter år.

EU-alliansen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna ignorerar totalt detta demokratiproblem, och byggandet av EU som stormakt har fortsatt som planerat, nu senast med Lissabonfördraget, som innebär att Sveriges självständighet upphör.

EU-alliansen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna ser inget demokratiproblem med ett lågt valdeltagande och parlamentskandidaterna Hanna Löfqvist (V), Sören Wibe (JL) och Carl Schlyter (MP) kan inte svara på valets legitimitet vid ett lågt valdeltagande, trots att de har haft lång tid att fundera över detta.

Det är inte förenligt med demokrati att de svenska väljarna inte får folkomrösta om EU:s nya grundlag och Lissabonfördraget. Mänsklighet gör gärna sin röst hörd i folkomröstning om både om EU:s grundlag och Lissabonfördraget. Lissabonfördraget innebär bl.a. mer makt till EU och ytterligare ett steg mot en stormakt, vilket riksdagen inte har mandat från svenska folket att genomföra. 25 % av de svenska väljarna är emot EU och i båda dessa frågor får svenska folket inte rösta, eftersom politiker och näringsliv är rädda för vad folket ska säga. Detta är inte demokrati.

Mänsklighet stödjer Sveriges utträde ur EU.


”Om parlamentet ska kunna uppträda som folkets röst med något slags legitimitet så får valdeltagandet inte sjunka.”

Olof Ruin, professor och statsvetareDenna artikel är också publicerad på nättidningen Sourze.se:
www.sourze.se/Bojkotta_EU-valet_10679289.asp


Join Mänsklighet på Twitter:
http://twitter.com/Mansklighet

onsdag 3 juni 2009

Bojkotta EU-valet - Det medvetna valet


Det pågår något väldigt obehagligt i Sverige just nu, som undergräver människors förtroende för politik och demokrati.

Tankesmedjan Mänsklighet vill inte legitimera EU:s brist på demokrati genom att rösta i EU-valet. Ett valdeltagande under 50 % borde också automatiskt ogiltigförklaras av demokratiska skäl.

Vi gör dock gärna vår röst hörd i folkomröstning om både om EU:s grundlag och Lissabonfördraget. Lissabonfördraget innebär bl.a. mer makt till EU och ytterligare ett steg mot en stormakt, vilket naturligtvis är målet med EU. Men i båda dessa frågor får svenska folket inte rösta, eftersom politiker och näringsliv är rädda för vad folket ska säga. Detta är inte demokrati.

Mänsklighet stödjer Sveriges utträde ur EU.Skäl för att bojkotta EU-valet:


Ingen lär ha undgått den massiva kampanj som bedrivs för att få folket att rösta i EU-valet. Själva röstandet tycks vara viktigare än innehållet i den politik som bjuds ut. Vi framhåller bojkott av EU-valet som en medveten handling.

Vilket i grunden också EU-makten gör. Varför skulle det annars vara så förtvivlat viktigt att försöka höja valdeltagandet över förra EU-valets 37,9 procent!

Men viktigast av allt är att ju lägre valdeltagande, desto lättare att driva kravet Sverige ut ur EU. Så för dig som vill sätta käppar i hjulet för EU-makten och bereda väg för ett svenskt utträde ur monopolens union återstår bara att värva så många röstbojkottare som möjligt bland arbetskamrater, vänner och grannar.

Tio goda skäl att bojkotta EU-valet:

1. Under fem år i EU-parlamentet tjänar en politiker 10,6 miljoner kronor. Efter löneförhöjningen i sommar får svenska EU-parlamentariker 176800 kronor per månad i lön och ersättningar. Inte konstigt att politiska lycksökare vill få dig att rösta.

2. Glöm allt politikersnack om inflytande och påverkan. Svenska väljare får bara rösta på 18 av 736 EU-parlamentariker.

3. EU-parlamentet är mest en demokratisk fasad. Makten i EU ligger hos kommissionen och EU-domstolen som har rätt att tolka alla EU:s lagar.

4. Sossarnas snack om att de i Bryssel kan bekämpa arbetslösheten är bluff. Åren 1971-1990 var arbetslösheten i Sverige i genomsnitt 2,37 procent. Efter EU-inträdet steg genomsnittet åren 1995-2004 till 5,9 procent. Ungdomsarbetslösheten är förfärande 20 procent.

5. EU:s grundlagar ger lagstadgad högerpolitik. Ett faktum som inte kan förändras av EU-parlamentet.

6. Ett lågt valdeltagande gör EU-parlamentet svagare med mindre legitimitet. I förra EU-valet 2004 var valdeltagandet i hela EU 45,6 procent, i Sverige 37,9 procent.

7. Sverige betalar i år 23,9 miljarder i EU-avgift. Den summan, som bland annat betalar EU-parlamentets verksamhet, hade räckt till att anställa 66000 undersköterskor i kommuner och landsting.

8. I EU-parlamentet i Bryssel är vallöftena som bortblåsta. Här, långt från svenska väljare, är sossar och moderater överens i 97 av 100 omröstningar.

9. Att bojkotta är ett klassmässigt ställningstagande mot kapitalets EU. 2004 valde 72 procent av LO:s medlemmar att bojkotta EU-valet.

10. Att bojkotta är att protestera också mot den EU-politik som drivs i Sverige. Mot jobbexport. Mot lönedumpning genom kapitalets diktat eller import av billig arbetskraft. Mot nedskärningar i skolor och sjukvård. Mot privatiseringar av offentlig verksamhet. Mot massarbetslöshet… Det var en protest som märktes när drygt 6 av 10 svenskar vände förra EU-valet ryggen.

”Om parlamentet ska kunna uppträda som folkets röst med något slags legitimitet så får valdeltagandet inte sjunka.” Olof Ruin, professor och statsvetare.


onsdag 13 maj 2009

Har du blivit dåligt bemött av Socialtjänst eller Jobbtorg?

- Låt inte Socialtjönsten minska Ditt självförtroende

Det är alltid med humoristisk avsmak som vi läser de artiklar som med jämna mellanrum återkommer i media, där nya klienter upprört talar om arrogant, nonchalant och dåligt bemötande från Socialtjänsten. Ofta finner man också en kommentar från den aktuella enhetschefen, som säger att arrogant och respektlöst bemötande från Socialtjänsten naturligtvis inte är acceptabelt. Frågan är dock varför dessa artiklar återkommer med jämna mellanrum.

Mänsklighets och andra intresseorganisationers erfarenheter är tyvärr inte att dessa artiklar uppmärksammar enstaka exempel på dåligt bemötande, utan att de är exempel på en kultur inom Socialtjänsten, som många klienter vittnar om.

Man kan tyvärr dra paralleller mellan de svartas situation i USA på 50-talet, och situationen för socialtjänstens fattiga klienter på 2000-talet. En av anledningarna till den värsta rasismen mot svarta i USA, berodde på att det handlade om en strukturell rasism, vilken sanktionerades av rättssystemet. Det var först när rättssystemet slutade att sanktionera rasismen, som svarta kunde börja anmäla övergreppen och rasismen började att minska.

Mänsklighets granskning av anmälningar om dåligt bemötande mot Socialtjänsten visar på olika standards hos myndigheter, som utreder anmälningar av dåligt bemötande inom Socialtjänsten respektive Landstinget, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. Olika standards inom olika myndigheter brukar vanligtvis betecknas som diskriminering. Läs mer nedan.

Mänsklighet rekommenderar anmälan av dåligt bemötande inom Socialtjänst eller Jobbtorg. Nedan finner Du information om hur Du anmäler.

Skicka gärna en kopia av anmälan till Mänsklighet för kännedom. Mailadress: mansklighet@yahoo.se


Chef inom Socialtjänsten

I första hand kan dåligt bemötande anmälas till aktuell chef inom Socialtjänsten eller Jobbtorg. Namn på aktuell chef kan Du få genom förvaltningens växel.

Om Du inte får gehör för klagomålet, så kan Du gå vidare med en skriftlig anmälan till Länsstyrelsen eller JO (Justitieombudsmannen).


Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Stockholms Län
Besöksadress: Hantverkargatan 29, Kungsholmen
Postadress: Box 22067, 104 22 STOCKHOLM
Växel: 08 ...
Mail-adress: lansstyrelsen@ab.lst.se
Hemsida: www.ab.lst.se

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Socialtjänsten. Länsstyrelsen utreder anmälningar mot Socialtjänsten enligt gällande lagstiftning. Utredningen av anmälan resulterar i ett skriftligt beslut från Länsstyrelsen.

Socialkonsulenterna på Länsstyrelsens sociala enhet kan också bistå med råd ang. vad som gäller för anmälningar mot Socialtjänst eller Jobbtorg.

Mänsklighet har granskat två anmälningar till Länsstyrelsen om dåligt bemötande mot Socialtjänsten, där Länsstyrelsen i sitt beslut anser att klagomålen om bemötande är för svåra att utreda, eftersom "ord står mot ord".

Mänsklighet har talat med en jurist hos Patientnämnden - som utreder klagomål om dåligt bemötande inom Landstinget - som säger att klagomål om dåligt bemötande naturligtvis är svåra att utreda, men att Patientnämnden alltid försöker att utreda anmälningar så långt det går.

I de två beslut från Länsstyrelsen som Mänsklighet har tagit del av har dock inga försök gjorts att utreda klagomålen, vilket inte är tillfredställande. Det är inte heller tillfredställande att olika myndigheter har olika standards när det gäller att utreda klagomål om dåligt bemötande.

Mänsklighet har också tagit del av kritik mot Länsstyrelsens sociala enhet för att den består av personal som tidigare arbetat inom Socialtjänsten, vilket kan göra det svårare att rikta skarp kritik mot sina gamla arbetskamrater.

Förutom att relationen till Socialtjänsten generellt är en maktrelation, där klienten är i underläge, så står ofta "ord mot ord" i klagomål om bemötande. Därför rekommenderar Mänsklighet att antingen ta med en person till möten med Socialtjänst eller Jobbtorg, alternativt att spela in möten på bandspelare.


JO (Justitieombudsmannen)

Besöksadress: V. Trädgårdsgatan 4
Postadress: Box 16327, 103 26 STOCKHOLM
Tfn 08 ...
Mail-adress: justitieombudsmannen@riksdagen.se
Hemsida: www.jo.se

Anmälan kan också göras till JO (Justitieombudsmannen), som har som uppgift att utreda att myndigheter fullgör sina uppdrag, och som har större sanktionsmöjligheter än Länsstyrelsen.


Socialstyrelsen

Växel 075 ...
Besöksadress: Rålambsv. 3
Postadress: 106 30 STOCKHOLM
Delar av Tillsynsavd.: Primusg.18
Mail-adress: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Hemsida: www.socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen är statens centrala expert- och tillsynsmyndighet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, smittskydd och hälsoskydd.

På förekommen anledning inkluderar vi också information om att Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet utredar suicid inom Socialtjänst och Jobbtorg. Mer information om de regionala tillsynsmyndigheterna kan hittas på Socialstyrelsens hemsida.

tisdag 5 maj 2009

Socialtjänstsjälvmordet - Ett nytt begrepp

I Tankesmedjan Mänsklighets granskning för mer än ett år sedan av den kritiska forskningen om Socialtjänstens arbete och de s.k. Jobbtorgen, så drog vi bl.a. slutsatsen att suicidrisk kan vara en tragisk konsekvens.
Vi drog tyvärr också slutsatsen att ett tragiskt fall antagligen behöver ske innan en debatt startar. Mänsklighet varnar nu för ett nytt begrepp - Socialtjänstsjälvmordet.

En av alla de som kraftfullt kritiserade regeringens sjukförsäkringslag är Töres Theorell, professor emeritius i psykologi. Han har bland annat varnat för att förslaget kunde leda till ett nytt begrepp - “försäkringssjälvmord“. Mänsklighet varnar nu på samma sätt för att begreppet Socialtjänstsjälvmordet kan introduceras. Det faktum att Socialtjänsten inte har en aning om vad som sker med människor som nekas försörjningsstöd understryker bara detta faktum.

I slutsatserna om forskningen om de s.k. Jobbtorgen skrev Mänsklighet för ett år sedan: Vi har en otäck känsla av att politiker, media, tillsynsmyndigheten, enhetschefer, socialsekreterare och s.k. "coacher" är okunniga om vad som egentligen sker psykologiskt med människor i de s.k. "Jobbtorgen". Vi får också känslan av att de egentligen inte vill veta. De få utvärderingar som har gjorts av "Jobbtorgen" är starkt kritiska, men detta har inte lett till någon förändring. Varken ”Jobbtorgen” eller socialtjänstförvaltningen vet heller vart de som slutar på ”Jobbtorgen” tar vägen. I den mån ”Jobbtorgen” följer upp sina klienter, så är uppföljningarna mycket bristfälliga och bygger mest på att man råkar veta att den personen flyttat eller fått jobb. Det finns inte heller någon statistik över varför folk slutar eller upphör med socialbidrag.

Vi har försökt undersöka hur socialtjänstlagens paragraf om respekt för individen och "Jobbtorgens" medvetna metodik att individen ska må så dåligt att denne skaffar ett arbete relaterar till t.ex. suicidrisk och om Socialtjänsten har någon kontroll och beredskap för detta. Trots flera samtal till Socialförvaltningen har dock fortfarande ingen ansvarig ringt tillbaka, vilket verkar ge ett klart och tydligt svar. "Jobbtorgens" verksamhet sker ju under ekonomiskt tvång, men gissningsvis anses detta också falla under "individens eget ansvar". Vi gissar att ett uppmärksammat tragiskt fall måste ske innan det startar en debatt."

Töres Törell, professor emeritius i psykologi, har kraftfullt kritiserat regeringens sjukförsäkringslag. Han har bland annat varnat för att förslaget kan leda till ett nytt begrepp - “försäkringssjälvmord“.Han påpekade att det är de grupper med hög “sjuknärvaro” som ofta, som en konsekvens, drabbas av längre sjukskrivningar.
Hans oro över förslaget och dess konsekvenser var tydliga. Citat;
- Vad som frammanas nu är ett samhälle med betoning på jakt efter syndare, och det finns ju forskning som visar att just de grupper som utgjort “hatobjekt” i den offentliga diskussionen - personer med långvariga utmattningstillstånd - ofta kommer in i de här tillstånden efter att inte ha utnyttjat sjukförsäkringen tillräckligt mycket.
- Jag blir starkt oroad över att det här förslaget kan medföra att människor som behöver vara sjukskrivna inte kommer att vara det, och att detta på lite längre sikt medför risker för folkhälsan. Att bli utförsäkrad efter 180 dagar, om man av försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga fastän man inte har det, är ett oerhört trauma för många människor.
- Jag är rädd för att en hel del felbedömningar kommer att göras. Risken är stor att vi kommer att få “försäkringssjälvmord”, och även fall av hjärtinfarkt som direkt kan härledas av felaktiga bedömningar.Sedan Törs Törell framfört sin kritik, så har flera självmord skett i samband med Försökringskasseärenden.

Mänsklighet slutsats är att samma kritik i högsta grad också gäller för Sociatjänsten och de s.k. Jobbtorgen.


Kommentar till Socialtjänstmordet - Ett nytt begrepp hämtat från Mänsklighets nya blogg på Aftonbladet

Bra att socialtjänstens eventuell sidoeffekter uppmärksammas.
Jag har studerat på socialhögskolan och min socionompraktik genomfördes på en kommunal verksamhet. Verksamhetens arbetsområde är arbetsträning och arbetsförmågebedömning samt coachning med inriktning mot arbetsmarknaden av klienter remitterade från Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Landstingets psykiatriska verksamhet.

Under praktikens gång begick två av klienterna självmord. Jag funderade då på vad det innebär för en människa att misslyckas socialt och existentiellt gång på gång och på vilket sätt klienternas villkorade deltagande i verksamheten bidrog till att de valde att begå självmord

Detta vore onekligen någonting för forskare inom socialt arbete att undersöka.

onsdag 22 april 2009

Tankesmedjan Mänsklighets nya Face-bookgrupp

Välkommen att besöka Tankesmedjan Mänsklighets nya Facebook-grupp: Mänsklighet - För ett mänskligare samhälle

MÄNSKLIGHET Nyhetsbrev Maj 2009

www.mansklighet.blogspot.com

Mänsklighets nya Facebook-grupp:
Mänsklighet - För ett mänskligare
samhälle


Ett samhälles grad av civilisation avgörs
av hur de svagaste och mest utsatta behandlas

Kritiken som riktas mot de s.k. "Jobbtorgen" får sällan utrymme i media och diskuteras sällan av de politiska partierna. Men som ekonomin ser ut idag och ju fler som utförsäkras från trygghetssystemen, så kommer alltfler svenskar att upptäcka verkligheten bakom de s.k "Jobbtorgen".


***


Innehåll:


Farsta Jobbtorg slänger ut en av Mänsklighets
medarbetare


Lotta Gröning, Aftonbladet:
Reglerna håller de fattiga på mattan
"Du ska inte tro att du är något
om du lever på socialbidrag."


Anvisning till de s.k. Jobbtorgen
- JO-anmälan mot Socialtjänsten och de s.k Jobbtorgen


Skrivelse om arbetslösheten,
socialtjänsten och jobbtorget
Inspirerade av Mänsklighets nyhetsbrev för maj,
så lägger oppositionen i Farsta stadsdelsnämnd
en skrivelse


***


FARSTA JOBBTORG SLÄNGER UT EN AV MÄNSKLIGHETS MEDARBETARE

En av Mänsklighets medarbetare har blivit utslängd från Farsta Jobbtorg, eftersom han har nekat till att bryta all sekretess och hänvisat till JO:s (Justitieombudsmannen) beslut i denna fråga. Detta innebär att han har nekat till att låta Jobbtorgens s.k matchare fritt lämna ut känslig sekretssbelagd personlig information till arbetsgivare, utan någon som helst kontroll över vilken information som utlämnas och till vem. Detta är innebörden i ett tidigare beslut ang. sekretess från JO, vilket de s.k. Jobbtorgen systematiskt bryter mot. Jobbtorgens s.k. matchare kräver att fritt få lämna ut sekretessbelagd personlig information till arbetsgivare, utan att de själva vet vem som kan få tag på den eller var denna information kan ta vägen.

Chefen för Farsta Jobbtorg Brita Rönnqvist hade redan informerat Eva-Lotta Jonsson, chef för Försörjningstödenheten på Farsta stadsdelsförvaltning, om att Farsta Jobbtorg inte kunde "hjälpa" Mänsklighets medarbetare, utan att först ha diskuterat detta med den berörda personen. Under ett möte med Brita Rönnqvist och Jobbtorgets coach Kajsa Berg kommenterade Rönnqvist också till Mänsklighets medarbetare att det att det var stor chans att detta kunde leda till nekat försörjningstöd, eftersom det kunde anses att personen "inte bidrog till sin egen försörjning." Efter detta kommenterade Rönnqvist dessutom att hon var medveten om att Mänsklighets medarbetare var kritisk till de s.k. Jobbtorgen.

Under mötet informerar Mänsklighets medarbetare om att han har informerat den aktuella socialsekreteraren om att han anser att Jobbtorgen bryter mot sekretsslagen och att han kommer att vara restriktiv med att ge Jobbtorgen tillstånd att lämna ut känslig sekretessbelagd information. Rönnqvist kommenterar detta med att säga: "Socialtjänsten ska inte säga hur vi ska arbeta". Detta bekräftar återigen att de s.k. Jobbtorgen inte kan arbeta om de inte systematiskt kan bryta mot lagen. Detta verkar också ske med Socialtjänstens goda minne.

Mänsklighet kommer att göra en komplettering till sin JO-anmälan angående Jobbtorgens hantering av sekretessen med anledning av detta ärende.

Avslutningsvis finns det numera konsultföretag som tjänar pengar på att samla och sälja känslig personlig information. För några veckor sedan avslöjades också att ett svenskt storföretag under flera år bedrivit åsiktsregistrering av sin personal. I USA är detta numera en hel bransch, som också snart kommer att finnas i Sverige, varför det knappast kan rekommenderas att lämna ut känslig personlig information som kan missbrukas.Lotta Gröning, Aftonbladet:
REGLERNA HÅLLER DE FATTIGA PÅ MATTAN

Kommunerna har det tufft. Minskade skatteinkomster och ökande socialbidrag. I Luleå till exempel spräckte de ökande kostnaderna för socialbidrag budgeten. Många av de nya socialbidragstagarna är undomar under 25 år.

Det är med andra ord Fattigsverige som gör sig gällande. Socialbidraget gör att människor håller näsan över vattenytan men inte mer.

Reglerna håller människor på mattan och ser till att det inte finns ett öre utöver några förpackningar torra nudlar och korv till extrapris. Du ska inte tro att du är något om du lever på socialbidrag.

När nu regeringen aviserat att den tänker ge kommunerna extra pengar så lär det inte hjälpa de fattiga. Socialbidragen lär knappast öka när kommunerna ska försöka minska sina förluster.

Tänk vad snabbt pendeln slår tillbaka! Per Albin Hansson lade stolt fram planerna på folkhemmet och hävdade att där fanns inga styvbarn. Där hade alla samma rättigheter.
Vi levde väl i den tron fram till 70-talet, då pengarna till reformer plötsligt tog slut och ekonomerna började tänka om. Idag finns inget folkhem utan numera är du själv ansvarig för din egen lycka och olycka.

Trygghetssystemen gjorde att statsapparaten svällde och att byråkrater finns jobb. När staten drar ner på sina utgifter och börjar effektivisera ersätts byråkraterna med datorer och telefonsvarare. Institutionerna har börjat leva ett eget liv långt ifrån de människor de en gång i tiden hade i uppdrag att stötta.

Lotta Gröning.
Aftonbladetets debattredaktörANVISNING TILL DE S.K. JOBBTORGEN
- JO-anmälan mot Socialtjänsten och de s.k Jobbtorgen

På skriftlig förfrågan till Eva-Lotta Jonsson, chef för Försörjningsstödsenheten på Farsta stadsdelsförvaltning, angående den lagliga grunden till anvisning till de sk.k Jobbtorgen, så tar det närmare 2 månader innan förfrågan besvaras. Denna försening beror på att Jonsson varit tvungen att konsultera kommunens jurister, för att kunna besvara förfrågan. Trots detta har förvaltningen i mer än 1 års tid anvisat arbetssökande med försörjningststöd till de s.k Jobbtorgen. Man har dock inte angivit någon laglig grund eller hänvisat till någon paragraf i socialtjänstlagen i denna anvisning, utan helt enkelt hotat med att om personen inte infinner sig kommer hela försörjningstsstödet att ifrågasättas.

I sitt försenade svar säger Jonsson att anvisning till de s.k. Jobbtorgen görs med stöd av SoL 4:1 tillsammans med "tillämpad praxis". Samma förfarande gäller för övrigt för samtliga s.k. Jobbtorg inom Stockholm.

Enligt svensk lag är Arbetsförmedlingen huvudman och har ansvaret för arbetslösa. Arbetsförmedlingen anordnar också åtgärder för arbetslösa enligt t.ex SFS 2007:414. Arbetssökande har också rätt att själv välja arbetsförmedling enligt AMS 2005:04. Genom att den borgerliga alliansen har inrättat en egen "arbetsförmedling" för arbetssökande med försörjningststöd, så har en juridisk gråzon skapats.

I Socialtjänstlagens portalparagraf, vars formuleringar är helt centrala i socialpolitiken, är skrivet: "Socialtjänsten skall under hänsynstagandse till människans ansvar för sin egen och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet."

När Socialtjänsten skickar ut kallelse till de s.k. "Jobbtorgen", så skickar de bara ut en "Kallelse till informationsmöte." Denna kallelse till "informationsmöte" är dock egentligen ett beslut om åtgärd. Detta framgår dock inte klart och tydligt, och ingen övrig information ges om de s.k "Jobbtorgen". Det framgår inte heller med stöd av vilken paragraf i Socialtjänstlagen som detta beslut har tagits, och det finns inte någon information om hur man överklagar. Det framgår dock klart och tydligt att om personen inte kommer till mötet, så kommer hela försörjningststödet att ifrågasättas. En kvinna i 40-års ålder sprang storgråtande ut från ett av dessa möten på Farsta Jobbtorg när hon förstod att detta inte var ett enstaka informationsmöte, utan att hon under tvång var anvisad till en verksamhet på obegränsad tid.

Enligt SoL § 4:4 kan Socialtjänsten under en viss tid anvisa ungdomar och personer under 25 år till praktik eller annan kompetenshöjande aktivitet om särskilda skäl föreligger och om inte annan arbetsmarknadsutbildning kan erbjudas.

På förfrågan informerar också Socialstyrelsen att de och Länsstyrelsen prövat tillämpningen av SoL 4:4 och att Kammarrätten i en dom sagt att Socialtjänsten kan anvisa personer över 25 år.

Vissa kommuner anser också att SoL 4:1 är tillräckligt för att ställa krav på alla och att anvisa personer till olika aktiviteter, men detta förefaller vara en felaktig tolkning. Paragrafen lyder: "Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt."

Anvisning till de s.k. "Jobbtorgen" sträcker sig dock mycket längre än vad som avses i både SoL 4:1 och 4:4. En anvisning till de s.k. "Jobbtorgen" handlar inte längre om en anvisning under "viss tid", utan det är en anvisning på obegränsad tid utan bortre tidsram. Denna obegränsade tid för i stället tankarna till ett fängelse - och detta är precis hur deltagare i de s.k. "Jobbtorgen har upplever det. Deltagare har upplevt sig kränkta och förnedrade som om de vore kriminella. Denna upplevelse hos deltagarna ligger mycket långt från Socialtjänstlagens tal om respekt, samarbete och att utveckla individens egna resurser. Deltagarna har inte heller några möjligheter att säga nej till "erbjudanden" om praktik eller kurser - oavsett om detta i verklig mening är kompetenshöjande för individen och ökar hans möjligheter på arbetsmarknaden eller ej. Ett nej till "erbjuden" praktik eller kurs kan leda till nekat försörjningstöd. Samtidigt som Jobbtorgens egen personal bekräftar att Socialtjänsten använder Jobbtorgen för att avslå försörjningsstöd, så hjälper de också till genom att kontinureligt rapportrera till den aktuella socialsekreteraren om individen inte gör som de säger eller följer Jobbtorgens regler och arbetssätt. En socialsekreterare på Farsta stadsdelsförvaltning kommenterade i ett samtal med en klient att hon "visste allt som sker på Jobbtorget", vilket närmast lät som ett hot i klientens öron, snarare än som ett "samarbete med klienten" enligt socialtjänstlagen. Detta öppnar också för ett otäckt perspektiv av att Jobbtorgen kan användas för att få ner "bidragsberoendet" och hyfsa statistiken p.g.a politiska eller ekonomiska skäl.

"Jobbtorgen" har dessutom samarbetsavtal med c:a 30 stycken privata vinstdrivande leverantörer t.ex utbildningsföretag och personaluthyrningsföretag, vilka naturligtvis har sina egna ekonomiska intressen. "Jobbtorgen" skapar en plats, där Socialtjänst och "marknad" möts, som väcker många etiska frågeställningar. Det väcker bl.a den etiska frågan om det är företagens eller klientens behov som styr. Det väcker också frågan om hur detta påverkar Socialtjänstens grundläggande samhälleliga uppdrag att företräda och bistå utsatta människor. "Jobbtorgen" är för övrigt själva på entrepenad av ett utbildningsföretag i Linköping, som har anställt personalen och som har ambitionen att bli det största utbildningsföretaget i Sverige.

SoL 4:4 säger att anvisning kan ske om "särskilda skäl föreligger" och om "inte annan arbetsmarknadsutbildning kan erbjudas", men anvisning till de s.k. "Jobbtorgen" sker rutinmässigt utan att "särskilda skäl föreligger", utan individuell prövning och oberoende av vilken handlingsplan som individen har med Arbetsförmedlingen. Detta gör att Socialtjänsten också tvånginskriver personer som inte tillhör "Jobbtorgens" målgrupp enligt SoL 4:4.

Enligt Brita Rönnqvist, chef för Farsta Jobbtorg, är Jobbtorgen till för personer, som inte kan prata svenska. Men Socialtjänsten tvångsanvisar rutinmässigt alla arbetssökande med försörjningstöd till Jobbtorgen. Inom "Jobbtorgen" gör man dock ingen skillnad på individens utbildningsnivå t.ex. när det gäller praktik eller kurs, vilket gör att man kan ifrågasätta om "Jobbtorgens" aktiviteter verkligen kan anses kompetenshöjande i verklig mening för individen och om de ökar hans möjligheter på arbetsmarknaden enligt lagtexten eller om individer som inte tillhör Jobbtorgens målgrupp bara upplever denna anvisning som förödmjukande och kränkande. Jobbtorgen har egentligen inte heller något att erbjuda människor, som pratar svenska och som har både utbildning och kompetens, vilket också bekräftas av Jobbtorgens egna s.k. coacher. Ju fler människor som utförsäkras från trygghetssystemen under denna lågkonjunktur, desto fler kommer också att uppleva verkligheten bakom de s.k. Jobbtorgen.

"Erbjudanden" om t.ex. praktik eller kurs inom Jobbtorgen är egentligen inte ett frivilligt val för deltagarna, utan framförs med premissen att ett nej till "erbjudandet" om praktik eller kurs framförs till aktuell socialsekretare, vilket kan leda till avslag på försörjningstöd. Detta i sin tur kan leda till att individen inte kan betala sin hyra, ev. bli vräkt och inte kan betala sina räkningar. Detta rimmar också illa med socialtjänstlagens anda av respekt och självbestämmande för individen.

I maj 2008 gick den borgerliga alliansen dessutom ut i media och sa att deltagare i "Jobbtorgen" nu skulle plocka skräp i stadsdelen på heltid när de inte sökte jobb. Deltagare i "Jobbtorgen" upplevde det som kränkande och förnedrande att tvingas plocka skräp i sitt bostadsområde, medan grannen kanske går förbi och tittar. Man kan också ifrågasätta om plocka skräp verkligen kan anses vara en kompetenshöjande aktivitet som andas respekt för individen i lagens mening - eller om det snarare är en kränkande och förnedrande offentlig aktivitet, som cementerar arbetssökande med försörjningststöd i social utslagning och utanförskap.

Alla forskningsrapporter om de s.k. "Jobbtorgen" är skarpt kritiska - Stockholms stads egen utvärdering gjort av Veronica Ekström på FoU-byrån, Pia Milton på Uppsala universitet och Katarina Thorén på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Forskarna kritiserar att "Jobbtorgen" kränker individens rättssäkerhet och att de bryter mot socialtjänstlagen. De kritiserar glappet mellan beskrivningen av "Jobbtorgen" och deltagarnas egen upplevelse av dem. De kritiserar också att deltagarna känner sig kränkta och förnedrade på "Jobbtorgen". Chefen för Jobbtorg Stockholm, Helen Bengtsson, direkt hämtad från konsultbranschen, anser dock i en replik till en kritisk debattartikel om Jobbtorgen i Aftonbladet att forskningen om Jobbtorgen överhuvudtaget inte gäller, vilket framstår som lika kompetent som om Socialstyrelsen skulle underkänna all medicinsk forskning och återgå till handpåläggning.
Oppositionen i flera stadsdelsnämnder i Stockholm har skrivit in i den aktuella tertialrapporten att de anser att "Jobbtorgen" är ett ekonomsikt misslyckande och att de inte levererat vad de lovat. En vice ordförande i en stadsdelsnämnd i Stockholm säger också att de gjort en skrivelse ang. "Jobbtorgen" - och bjudit in dem för att förklara sin verksamhet för stadsdelsnämnden.

Avslutningsvis brukar det sägas att ett samhälles civilisation kan avgöras av hur de svagaste och mest utsatta behandlas.

Med vänliga hälsningar

Tankesmedjan MänsklighetSKRIVELSE OM ARBETSLÖSHETEN, SOCIALTJÄNSTEN OCH JOBBTORGET
I FARSTA STADSDELSNÄMND

Inspirerade av Mänsklighets nyhetsbrev för maj, så lägger den politiska oppositionen i Farsta stadsdelsnämnd nedan bifogade skrivelse.


Gunnar Sandell, vice ordförande i Farsta stadsdelsnämnd skriver till Mänsklighet: Hej,
tack för Mänsklighets nyhetsbrev. Det inspirerade mig till bifogade förslag till skrivelse till nästa möte, 23 april, i Stadsdelsnämnden Farsta. Om någon har några kommentarer är det utmärkt. Vi slutjusterar skrivelsen på onsdag.

Många hälsningar
Gunnar Sandell, socialdemokratisk ledamot,
vice ordförande SDN FarstaFARSTA STADSDELSNÄMND


Miljöpartiet de Grönas grupp
Vänsterpartiets grupp
Socialdemokraternas grupp


Möte 23 april 2009, ärende 21 nämndens frågor

SKRIVELSE OM ARBETSLÖSHETEN, SOCIALTJÄNSTEN OCH JOBBTORGET

I valrörelsen 2006 lovade moderaterna en jobbgaranti som skulle innebära att alla som sökte socialbidrag på grund av arbetslöshet skulle få jobb eller utbildning inom fem dagar. De som inte kunde få jobb någon annanstans skulle få det inom kommunen. I en radiodebatt den 13 september lovade moderaternas dåvarande ledande person Kristina Axén Olin att dessa jobb skulle vara till avtalsenlig lön. Jobbtorg har nu införts men vi har inte märkt att de med ekonomiskt bistånd erbjuds arbete eller utbildning inom fem dagar. Vi har inte kunnat se att de som inte får jobb erbjuds det inom kommunen med avtalsenlig lön. Trots detta skriver majoriteten i budgeten för 2009 att löftet om jobbgaranti är uppfyllt. De svikna vallöftena följs av felaktigheter i redovisningen till invånarna!

De med socialbidrag upplever att de tvingas till jobbtorget på oklar laglig grund och utan beslut som går att överklaga. De anser inte att de har nytta av jobbtorget. De känner sig dessutom tvingade skriva på ett papper för att upphäva sekretessen. Då jobbtorget använder 24 olika externa leverantörer och dessutom förmedlar informationen till tänkbara arbetsgivare upplevs detta som mycket obehagligt och kränkande. Vi anser att det är helt fel väg att gå. Invånarna måste känna att de är respekterade, att de har egen kapacitet, att de har möjlighet att bidra och välja inför viktiga beslut om deras fortsatta liv.

Vi är övertygade om att alla invånare vill arbeta efter sin förmåga. De kan göra mycket själva för att söka arbete men ska få stöd genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen och den kommunal vuxenutbildning. Ibland behövs även Försäkringskassan samt Stadsdelsnämndens socialtjänst i arbetet. Dessa resurser kan vid behov kompletteras. I Nynäshamn och Nacka har det startats intressant samverkan mellan dessa resurser. Det måste vi göra här också.

Vid nämndens sammanträde 26 mars redovisades svaret på vår skrivelse den 23 oktober 2008 samt en årsrapport om jobbtorg Stockholm. Vi fick bekräftat att jobbtorgen inte har fungerat enligt det moderata vallöftet att alla skulle få jobb inom fem dagar!

Vi är mycket oroliga för ökad arbetslöshet för invånarna när nu konjunkturen rasar. Särskilt oroande är det för unga arbetslösa. Regeringen har satsat miljarder på Arbetsförmedlingen, det är en bit på väg, men hur ska invånarna i Farsta-området få del av dessa? Stockholms kommun har synnerligen gott om pengar efter moderaternas försäljningar. Dessa måste användas nu för utbildning och för investeringar som ger jobb.

Vi vill för det första få statistik i varje månadsrapport om läget för våra invånare på jobbtorget. Vi vill för det andra i rapporten ha en redovisning av arbetslösheten särskilt för unga. Vi vill för det tredje att förvaltningen redovisar vad de tror är bästa åtgärderna för att få invånarna i jobb. Vi vill för det fjärde att förvaltningen redovisar vad som måste ske för att genomföra Nynäshamnsmodellen här. Vi vill för det femte att majoriteten överraskar oss och redovisar någon uppfattning i frågorna.


Gunnar Sandell m fl (s) Mats Lindqvist (mp) Malin Larssson (v)
Välkommen att besöka Mänsklighets nya Facebook-grupp:
Mänsklighet - För ett mänskligare samhälle

"Den här borgerliga regeringen har bara gjort de rika glada.
De sämst ställda har bara fått det sämre."

Mikael Drakenberg, kommentar på Mänsklighets
Facebook-grupp