onsdag 11 november 2009

ARBETSSÖKANDE KRÄNKS SYSTEMATISKT PÅ DE S.K. JOBBTORGEN

Vad är egentligen skälen till att Socialtjänsten behöver en egen arbetsförmedling? Hur skulle du uppleva att tvingas plocka skräp i ditt bostadsområde, medan grannarna går förbi och tittar? Kritiker menar att de s.k. "Jobbtorgen" egentligen handlar om "fattigvårdsförvaring".

Läs hela artikeln på Newsmill: www.newsmill.se/artikel/2009/11/10/arbetsokande-kranks-systematiskt-pa-de-sk-jobbtorgen

EU - Fascism med ett vänligt ansikte: Danska regeringen anmäld till hovrätten för brott mot grundlagen

Fredagen den 28 augusti 2008 genomfördes den första domstolsförhandlingen i rättssaken mot den danska regeringen för att den brutit mot grundlagen genom att inte underställa Lissabonfördraget en folkomröstning.

Man kan fråga sig varför den svenska regeringen inte redan har anmälts för brott mot grundlagen. Tankesmedjan Mänsklighet har gjort en anmälan till Centrum för rättvisa och kompletterat denna anmälan med information om att den danska regeringen har anmälts till hovrätten för brott mot grundlagen.

Flera personer på vänsterkanten har kommenterat Mänsklighets EU-kampanj med att det är bra att de borgerliga partiernas agerande i EU-frågan äntligen blir belyst, men sanningen är tyvärr att dessa brott mot grundlagen är en konspiration mellan både Socialdemokraterna och de borgerliga partierna.

Dessa brott mot grundlagen började i samband med Nicefördraget. Justitiekanslerns remissvar och samlade bedömning när det gäller riksdagens rätt att överföra makt till EU var att "regeringsformen för närvarande inte medger en ratifikation av Nicefördraget såvitt avser artikel 1.4”. Men regeringen och.riksdagsmajoriteten, inklusive moderaterna och ordföranden i KU, Per Unckel, drev ändå genom ändringen.

Läs fler artiklar och nyheter på Tankesmedjan Mänsklighets Facebook-grupp: Mänsklighet - För ett mänskligare samhälle

tisdag 10 november 2009

EU - Fascism med ett vänligt ansikte: Statskupp i tysthet i Sverige

av Olle Ljungbeck

Tankesmedjan Mänsklighet fortsätter sin kampanj EU- Fascism med ett vänligt ansikte med att publicera Olle Ljungbecks artikel om att en statskupp skett i tysthet i Sverige. Läs tidigare artiklar på Mänsklighets bloggar och Facebook-grupp.

Tankesmedjan Mänsklighet har gjort en anmälan för brott mot grundlagen till Centrum för rättvisa.


Grundlagarna är det fundament som demokratin och statsskicket vilar på. Det är också grundlagarna som garanterar att folkviljan kommer till uttryck och regering och riksdag inte ensidigt bestämmer utvecklingen i det svenska samhället. Detta framgår inte minst av grundlagens portalparagraf, "ALL OFFENTLIG MAKT UTGÅR FRÅN FOLKET".

För ändring av grundlag krävs två på varandra följande riksdagar med val emellan. Av förarbetena framgår att detta krav inte enbart är till för att grundlagsförändringen inte skall gå för snabbt utan fastmer för att folket i val skall kunna ta ställning till förändringen.

Vid två tillfällen 1998 och 2002 har regering och riksdag klart brutit mot vad som stadgas i grundlagen och förarbetena.

Vid båda tillfällena har regering och riksdag i lönndom ändrat grundlagen. 1998 gjorde man Riksbanken överstatlig och överordnad folkviljan. Utan att närmare gå in på vad denna förändring inneburit kan jag ändå nämna att Riksbanken i motsats till tidigare, nu prioriterar inflationsbekämpning framför sysselsättning?

Ändringen 2002 är om möjligt ännu allvarligare. Bl a har svenska folkets rätt att kräva folkomröstning i EU-frågor satts ur spel av riksdagen. Denna har i all tysthet ändrat grundlagen så, att riksdagen ensam, och med ett enda beslut (istället för två som grundlagen stadgar), numera kan överlåta svenskt självbestämmande till EU, även om det strider mot svensk grundlag?

Någon medveten information om detta flagranta brott mot grundlagen och folket har givetvis inte skett. Man har medvetet satt demokratins mest fundamentala spelregler ur funktion.

När Lagrådet den 28 juni 2005 undersökte om regeringens påstående stämde - att den nya EU-konstitutionen inte stred mot vår svenska grundlag, sprack bubblan. Hade regeringen rätt, behövdes nämligen ingen folkomröstning för att Sverige skulle säga ja till EU:s konstitution utan det räckte med ett enda beslut av riksdagsledamöterna. Alla som vet hur stort svenska folkets motstånd var mot EU-konstitutionen inser att riksdag och regering som väl kände folkopinionen än en gång sökte lura oss.

Lagrådets konstaterade att visst strider EU:s konstitution mot vår grundlag, men det behövs likväl ingen folkomröstning? Riksdagen har nämligen tidigare (utan att höra folket) lagt till en liten mening i en grundlagsparagraf (RF 10 kap. 2 par.) som innebär att när det handlar om maktöverlåtelse till EU, då har folket fråntagits rätten att kräva folkomröstning. I stället beslutar riksdagen på egen hand och med bara ett enda beslut? Detta som skett medborgarna ovetande är inget annat än ett grundlagsbrott och en statskupp.

Därmed är det sålunda nu fritt fram för riksdagen att utan att fråga folket, överlämna vårt nationella självbestämmande över naturtillgångar som skog, allemansrätt, energi, gruvor, vatten, malmer, uran osv till vad EU kallar "gemensam politik"? Gemensam politik innebär för Sveriges del att vi i stort sitt avhänder oss vårt självbestämmande. Sverige medborgare har därmed inte rätt att bestämma över våra naturtillgångar och hur vi vill utforma vårt framtida samhälle.

Vad gäller skogen har man i tysthet sagt ja till en "gemensam skogspolitik". I dagarna har man diskuterat en "gemensam energipolitik". Från kanslihuset har det sipprat ut att EU vill att Sverige skall bryta Uran och bli uranproducent åt Unionen. Någon hänsyn tas därmed inte till vad som händer med vår natur.

Den som läser det här bör observera att Sverige är det land som har de överlägset största naturtillgångarna inom Unionen. Dessa vill EU nu bestämma över. Vem tror Du blir förloraren?

Med EU:s nya konstitution förlorar vi dessutom möjligheten att med veto förhindra maktöverlåtelse. Nuvarande krav på enhällighet försvinner och en EU-majoritet kan påtvinga oss en politik som folket inte vill ha. Typiska kommentarer till Lagrådets skoningslösa avslöjande är statsminister Göran Perssons förklaring i höstas, ATT HAN INTE KUNDE FÖRESTÄLLA SIG ATT FOLKETS GRUNDLÄGGANDE DEMOKRATISKA MAKTBEFOGENHETER HADE INSKRÄNKTS SÅ ALLVARLIGT - men han skulle undersöka om det stämde. Någon sådan efterforskning har han inte gjort, utan hoppas att folket skall nöja sig med detta brott som både strider mot grundlagen och folkviljan?

Till alla dem som läser denna artikel vädjar jag om att stå upp för Grundlagen och folkets makt som den står skriven i Grundlagens portalparagraf. Samtliga nuvarande riksdagspartier och regeringen kommer medvetet att försöka undvika debatt om det jag här redovisat. Oavsett om det blir "Alliansen" eller den "Röd- Gröna" koalitionen som vinner regeringsmakten kommer man att använda sig av den "förfalskade" grundlagen för att försvara att mer makt överförs till EU och Bryssel.

Vi är många som inte vill detta. Är Du en av oss? I så fall bör Du vara noga vid val av parti vid valet i September. Vad partierna än lovar i andra sammanhang kan inte uppväga att Sveriges folk förlorar sin möjlighet att själva forma vårt samhälle i framtiden. Då blir Sverige en koloni som skall förse övriga EU med råvaror etc.

Olle Ljungbeck

måndag 9 november 2009

Mänsklighet anmäler brott mot grundlagen till Centrum för rättvisaSom ett första steg i Mänsklighets kampanj EU- Fascim med ett vänligt ansikte, så anmäler vi brott mot grundlagen till Centrum för Rättvisa. Läs bakgrunden till denna anmälan i artikeln nedan med titel EU - Fascism med ett vänligt ansikte.


I samband med EU-valet så uppmanade vi till röstbojkott, vilket fick resultat. Om vi inte ser vi inte att denna fråga tas på allvar och att brott mot grundlagen granskas, så kommer vi att uppmana till röstbojkott i riksdagensvalet 2010, eftersom vi inte vill ha fascister i Sveriges riksdag.

EU - Fascism med ett vänligt ansikte


Ett fall för lagrådet?


Ett utdrag från en artikel av Björn von der Esch i Klarspråk den 22/10 -03


För drygt ett år sedan beslöt riksdagen att all makt skulle kunna lämnas över till EU utom den som rör grunderna för vårt statsskick. Med ett grundlagsbrott förhindrades att frågan kunde avgöras i en folkomröstning. Trots alla upptänkliga försök att i efterhand påtala grundlagsbrottet i riksdagens olika organ har det i tysthet fått passera utan konsekvenser.

Nu i vår, står riksdagen inför ett nytt ödesbeslut. Det gäller nu att anta EU:s nya grundlag som skall ta över all den lagstiftning som hittills gällt i vårt land. Då handlar det om EU-president, kommissionärer, hur beslut skall fattas, vem som skall fatta dom, möjlighet att säga nej osv. Men också om det vi tidigare sagt bestämt nej till, nämligen det som rör vårt statsskicks grunder.

Inte alls säger statsministern och får tyst bifall från oppositionens JA-partier. Samtidigt konstaterar emellertid vår tyngsta opolitiska sakkunskap inom såväl juridik som statsvetenskap att EG:s grundlag strider mot vår egen grundlag.

Vi har ingen författningsdomstol i Sverige som kan avgöra frågan. Däremot har vi ett lagråd som består av våra högsta jurister och som tillfrågas bl.a i de fall då som det heter" lagen är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt." Ingen kan väl förneka att en lag som tar över varenda lag i Sverige är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt.

Jo- det finns faktiskt en som inte håller med­ vår statsminister.

Han sa så här häromdagen i riksdagen 'Bara för att det finns motstridiga synpunkter i ett remissförfarande går man inte automatiskt till Lagrådet'. Att vår grundlag dessutom föreskriver att regeringen måste redovisa skälen för att man inte har gått till lagrådet bekymrar inte. Man bara konstaterar att EU:s grundlag ryms inom vad vår grundlag tillåter. Alltså den som skriver lagen konstaterar själv att det som skrivits är OK och behöver inte granskas. Ånyo tiger riksdagsmajoriteten, trots att man måste inse hur våra grundlagar kränks.

Varför denna rädsla för lagrådet? Jo - man anar på goda grunder att lagrådet kommer att underkänna statsministerns resonemang. I så fall måste vår grundlag ändras och då kan det bli fråga om folkomröstning ,- och i den folkomröstningen kan det gå som sist.

Så oerhört stark är emellertid vår statsministers ställning i svensk politik idag att inte ens i frågor som rör åsidosättande av grundlag ifrågasätts hans agerande av riksdagsmajoriteten. Låt vara att riksdagsmajoriteten i det här fallet dessutom delar statsministerns intresse av att EU:s grundlag snabbt tar över här i Sverige. Men att det får ske till priset av att samhällets viktigaste rättesnören - nämligen våra grundlagar - åsidosätts är olycksbådande. Låter vi politiska istället för rättsliga hänsyn, styra lagtolkningen - lämnar vi demokratin bakom oss. Med vilken rätt kan vi då förebrå näringsliv och samhälle bristande etik, om riksdagen samtidigt själv satt i system att tänja lagen långt bortom såväl bokstav som anda. "

fredag 28 augusti 2009

Kommer ni ihåg Mänsklighets medarbetare som blev utslängd från Farsta Jobbtorg?

En av Mänsklighets medarbetare blev tidigare utslängd från Farsta Jobbtorg, eftersom han har nekat till att bryta all sekretess och hänvisat till JO:s (Justitieombudsmannen) beslut i denna fråga. Detta innebär att han har nekat till att låta Jobbtorgens s.k matchare fritt lämna ut känslig sekretssbelagd personlig information till arbetsgivare, utan någon som helst kontroll över vilken information som utlämnas och till vem. Detta är också innebörden i ett tidigare beslut ang. sekretess från JO, vilket de s.k. Jobbtorgen systematiskt bryter mot. Jobbtorgens s.k. matchare kräver att fritt få lämna ut sekretessbelagd personlig information till arbetsgivare, utan att de själva vet vem som kan få tag på den eller var denna information kan ta vägen.


Bakgrund


Chefen för Farsta Jobbtorg Brita Rönnqvist informerade Eva-Lotta Jonsson, chef för Försörjningstödenheten på Farsta stadsdelsförvaltning, om att Farsta Jobbtorg inte kunde "hjälpa" Mänsklighets medarbetare, utan att först ha diskuterat detta med den berörda personen. Under ett möte med Brita Rönnqvist och Jobbtorgets coach Kajsa Berg kommenterade Rönnqvist också till Mänsklighets medarbetare att det att det var stor chans att detta kunde leda till nekat försörjningstöd, eftersom det kunde anses att personen "inte bidrog till sin egen försörjning." Efter detta kommenterade Rönnqvist dessutom att hon var medveten om att Mänsklighets medarbetare var kritisk till de s.k. Jobbtorgen.

Under mötet informerar Mänsklighets medarbetare om att han har informerat den aktuella socialsekreteraren om att han anser att Jobbtorgen bryter mot sekretsslagen och att han kommer att vara restriktiv med att ge Jobbtorgen tillstånd att lämna ut känslig sekretessbelagd information. Rönnqvist kommenterar detta med att säga: "Socialtjänsten ska inte säga hur vi ska arbeta". Detta bekräftar återigen att de s.k. Jobbtorgen inte kan arbeta om de inte systematiskt kan bryta mot lagen. Detta verkar också ske med Socialtjänstens goda minne.


Nuläge

Efter mötet med Farsta Jobbtorg ringer Mänsklighets medarbetare chockad till den aktuella socialsekreteraren på Farsta stadsdelsförvaltning, för att höra om det stämmer att försörjningsstödet dras in om man blir utslängd från de s.k. Jobbtorgen om man kräver att de följer lagen.

Den aktuella socialsekreteraren kommenterar till Mänsklighets chockade medarbetare är: "Vad är det för idéer som du har om sekretess?". Sedan säger hon att hon måset prata med sin chef och att hon inte kan säga någonting om vad detta innebär när det gäller försörjningsstödet. Socialsekretaren verkar tycka att det är Mänsklighets medarbetares personliga problem, som gör att han har blivit utslängd från de s.k. Jobbtorgen.

Efter en vecka kommer beslut om att Mänsklighets medarbetare får pengar för hyra och mat, samtidigt som Socialtjänsten tar bort pengar för SL-kort. Eftersom han blivit utsläng från Jobbtorget p.g.a att han krävt att de följer lagen, så dras pengar för SL-kort in, eftersom han "inte tillhör en arbetssökarverksamhet." Kravet på att söka 20 arbeten per månad kvarstår dock naturligtvis, samtidigt som han inte kan upprätthålla det för arbetssökande viktiga sociala skyddsnätet. Sommaren för Mänsklighets medarbetare har bestått av närmast total ensamhet, samtidigt som han ska ha energi att söka arbeten. När vår medarbetare berättar för den aktuella socialsekreteraren om att han mår dåligt av att att inte kunna hålla kontakt med vänner och familj och upprätthålla det för arbetssökande viktiga sociala skyddsnätet och samtidigt ha kravet på sig att söka jobb, så kommenterar den aktuella socialsekreteraren kort att: "Det är Stockholms stads regler". Hon gör helt enkelt bara sitt jobb, vilka effekter det har på personen är inte hennes ansvar.

För att ytterligare förvärra denna situation, så kräver nu denna socialsekreterare att Mänsklighets medarbetare för en arbetsträning, för att "utreda arbetsförmågan". Det är det enda Socialtjänsten har att erbjuda Mänsklighets medarbetare efter att han har blivit utsläng från Farsta Jobbtorg. Mänsklighets medarbetare har redan tidigare gjort en s.k. "arbetsträning, men nu ska hans "arbetsförmåga" utredan på nytt, eftersom det är det enda Socialtjänsten har att erbjuda vid sidan av Jobbtorget. Mänsklighets medarbetare upplever detta som ytterligare en kränkning efter Jobbtorget. När Mänsklighets medarbetare ifrågasätter att han redan har gjort en arbetsträning och att Socialtjänstlagen föreskriver samarbete med klienten, så säger socialsekretaren: "Att det inte handlar om samarbete med klienten, utan att det bara är att göra det".

Mänsklighets medarbetare mår nu så dåligt och har fått stresssymptom i form av sömnsvårigheter, huvudvärk, ångest att han har fått söka läkare.Mänsklighet har också skickat denna artikel till Eva-Lotta Jonsson, chef för Försörjningsstöd på Farsta stadsdelsförvaltning, och till Farsta stadsdelsnämnd.Kommentater till artikeln på Mänsklighets Facebook-grupp
:


"Fy fan alltså."


Kort och kärnfull kommentar från Birgitta Stenlund
på Facebook


"All heder till er som trots mycket pressad privat situation verkligen tar egna risker och protesterar! Läste rapporten som kom i min inkorg idag om Mänsklighets medarbetare. Det var hemskt läsning men jag ser ändå att detta är enda vägen till en förändring. Problemet är att de som verkligen berörs av detta ofta inte har kraft eller tid att protestera, de är i underläge. Och alla dessa så kallade "jag gör bara mitt jobb". Hur mycket skada ska man få tillfoga andra och samtidigt gömma sig bakom: "jag sköter mitt jobb". Sköter de verkligen sitt jobb?"


Jane Morén
fotograf, författare och poet


"Finns många, många som vågar inte offentligöra och träda fram i rädslan för represarier. De är tysta. En som vågar skriva och berätta finns, hennes blogg :
http://fattiglappen.bloggagratis.se/Jarka Braun

tisdag 9 juni 2009

Ogiltigförklara EU-valet

Tankesmedjan Mänsklighet har sagt att ett valdeltagande under 50 % i EU-valet automatiskt bör ogiltigförklara valet av demokratiska skäl. Vi ser nu att detta krav också stöds av EU-parlamentariker. EU-valet 2009 fick ett valdeltagande under 50 % och Mänsklighet anser att detta val är ett demokratiskt misslyckande, som ska göras om. I förra EU-valet var deltagandet 37 %, alltså ogiltigt.

En politisk expert kommenterade under EU-valet igår att om detta handlade om ett lika lågt valdeltagande i ett afrikanskt val, så skulle vi aldrig acceptera detta av demokratiska väl. Men när det gäller EU, så kan detta tydligen fortsätta år efter år.

EU-alliansen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna ignorerar totalt detta demokratiproblem, och byggandet av EU som stormakt har fortsatt som planerat, nu senast med Lissabonfördraget, som innebär att Sveriges självständighet upphör.

EU-alliansen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna ser inget demokratiproblem med ett lågt valdeltagande och parlamentskandidaterna Hanna Löfqvist (V), Sören Wibe (JL) och Carl Schlyter (MP) kan inte svara på valets legitimitet vid ett lågt valdeltagande, trots att de har haft lång tid att fundera över detta.

Det är inte förenligt med demokrati att de svenska väljarna inte får folkomrösta om EU:s nya grundlag och Lissabonfördraget. Mänsklighet gör gärna sin röst hörd i folkomröstning om både om EU:s grundlag och Lissabonfördraget. Lissabonfördraget innebär bl.a. mer makt till EU och ytterligare ett steg mot en stormakt, vilket riksdagen inte har mandat från svenska folket att genomföra. 25 % av de svenska väljarna är emot EU och i båda dessa frågor får svenska folket inte rösta, eftersom politiker och näringsliv är rädda för vad folket ska säga. Detta är inte demokrati.

Mänsklighet stödjer Sveriges utträde ur EU.


”Om parlamentet ska kunna uppträda som folkets röst med något slags legitimitet så får valdeltagandet inte sjunka.”

Olof Ruin, professor och statsvetareDenna artikel är också publicerad på nättidningen Sourze.se:
www.sourze.se/Bojkotta_EU-valet_10679289.asp


Join Mänsklighet på Twitter:
http://twitter.com/Mansklighet